Toelichting

Het Centraal Insolventieregister (CIR) bevat gegevens van faillissementen, surséances van betaling en schuldsaneringen van natuurlijke personen die in de lokale registers van de rechtbanken worden bijgehouden. Volgens de Faillissementswet zijn de gerechten verplicht om op een aantal momenten actief te informeren. Dit gebeurt via internet en de Staatscourant.

Alleen insolventiegegevens gepubliceerd ná 1 januari 2005 zijn raadpleegbaar.

U kunt uw zoekvraag opslaan zodat deze bij het hernieuwd openen van het CIR ingevuld verschijnt.

Het CIR is voor iedereen kosteloos in te zien; tegen betaling kan men een uittreksel ontvangen bij de rechtbank waar de insolventie dient.

Let op:
- Alleen de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die zijn uitgesproken nà 1 januari 2005 zijn in het CIR opgenomen. Tot zes maanden na beëindiging van een insolventie zijn de betreffende gegevens nog in het CIR te raadplegen.
- Insolventieverslagen in faillissementen en surséances van rechtspersonen zijn raadpleegbaar indien de curator deze digitaal heeft ingediend bij de rechtbank.

Hulp tijdens gebruik Centraal Insolventieregister
In deze toelichting vindt u een uitgebreide toelichting op de werking en de inhoud van het CIR. Heeft u na het lezen van deze toelichting nog vragen en/of opmerkingen, stel uw vraag dan per mail.

Het Centraal Insolventieregister bereiken
Het CIR kunt u bereiken door het intypen van het adres http://insolventies.rechtspraak.nl in de adresbalk van uw browser (gevolgd door Enter). Of via het menu ´Registers´ op Rechtspraak.nl, waarna u kiest voor ´Centraal Insolventieregister´.

U komt direct op de zoekpagina terecht. Mocht u niet iedere keer de adresregel willen typen om in het register te kunnen zoeken, maakt u dan een zogenaamde ‘Favoriet’ aan. Wanneer u zich bevindt op de eerste pagina van de applicatie klikt u bovenaan in de menubalk van Internet Explorer op Favorieten (Favorites). U kiest voor ‘Toevoegen aan favorieten’ (Add to favorites). Er verschijnt nu een scherm waarin achter ‘Naam’ (Name) ‘Insolventies´ staat genoteerd. Klik nu op OK. Wanneer u de volgende keer naar het CIR wilt navigeren, klikt u op ‘Favorieten’ (Favorites), gevolgd door een klik op ‘Insolventies’, dat nu vermeld staat in de zogenaamde favorietenlijst.

Voor het gebruik van de applicatie heeft u de menubalk(en) van Internet Explorer niet nodig. Deze menubalken zijn desgewenst onzichtbaar te maken (en weer tevoorschijn te halen) met de functietoets F11.

Menukeuzes

Wanneer u op de zoekpagina van het CIR binnenkomt, vindt u links op het scherm vier algemene menukeuzes die binnen het CIR altijd zichtbaar zijn:

Wanneer u op ‘Toelichting’ klikt opent zich de helptekst met enige uitleg over het gebruik van het CIR Klikt u op ‘Bekendmakingen Insolventies’ kan komt u op de pagina waar dagelijks de in de Staatscourant gepubliceerde insolventies zijn te raadplegen. Klikt u op ‘Landelijk Register Schuldsaneringen’, dan wordt u doorgelinkt naar de officiële website van het landelijk register schuldsaneringen bijgehouden door de Raad voor de rechtsbijstand (http://www.wsnp.rvr.org/). Klikt u op ‘EU-registraties’ dan komt u in het openbare register dat op verzoek van de curator ingeschreven insolventieprocedures bevat, voor zover die procedures zijn geopend op voet van artikel 3, lid 1 en 2 van de EU Insolventieverordening en het gaat om schuldenaren die een vestiging hebben in Nederland. . Klikt u op ‘Webservice Centraal Insolventieregister’ dan kunt u bij Bistro de service automatische bevraging CIR aanvragen.

De zoekmodule

De zoekmodule is opgebouwd uit drie tabbladen. Deze tabbladen weerspiegelen de weg die u aflegt bij het zoeken naar informatie. Op het eerste tabblad 'Zoeken' vult u de zoekvraag in, op het tweede tabblad 'Resultaat' vindt u de lijst met zoekresultaten. Op het meest rechter tabblad ‘Detail’ vindt u meer informatie per gevonden insolventie.

Het gebruik van de 'vorige'/'back'- of 'volgende'/'forward'-knop in uw browser raden wij u af. De kans is aanzienlijk dat u hiermee niet de juiste pagina's te zien krijgt. Gebruikt u liever de tabbladen en menukeuzes om te navigeren binnen het CIR.

Het verdient aanbeveling om uw zoekvraag zo precies mogelijk te stellen. Met een meer gespecificeerde zoekvraag vindt u de voor u relevante gegevens sneller. De tijdwinst die u hiermee behaalt is tweeledig: De zoekmachine van het CIR komt sneller met zoekresultaten die vervolgens door de kleinere hoeveelheid resultaten ook sneller door u op relevantie te beoordelen zijn. Het kan voorkomen dat uw zoekvraag zóveel resultaten oplevert dat het CIR deze niet goed kan weergegeven. Op uw scherm verschijnt dan de mededeling: “Er zijn te veel zoekresultaten gevonden. Specificeer uw zoekcriteria.”

Rechtsboven in het zoekscherm kunt u zien tot welke datum de insolventiegegevens zijn bijgewerkt. De gegevens zijn het meest recent wanneer de datum van dit veld hetzelfde is als de datum waarop u het CIR bevraagd.

Zoeken
U kunt zoeken op insolventiekenmerken of naar een natuurlijk persoon of rechtspersoon/handelsnaam. Om bij de laatste twee manieren van zoeken resultaat te krijgen zult u een aantal verplichte zoekvelden moeten invullen. De reden waarom er aan het zoeken naar Insolventies zoekcriteria zijn verbonden, is gelegen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Achter de zoekvelden vindt u info-knoppen. Wanneer u op zo’n knopje klikt, opent zich een pop-up, waarin specifieke informatie staat over het zoekveld dat bij de info-knop hoort.

zoeken op insolventiekenmerken

Binnen het zoeken op insolventiekenmerken, zijn er een drietal mogelijkheden:

1. Zoeken op datum, rechtbank en type publicatie

U kunt hier aangeven dat u zoekt naar één of alle type publicaties van één specifieke of van alle rechtbanken, in een door u aangegeven tijdsperiode. Het is niet mogelijk om op deze manier te zoeken naar publicaties die ouder zijn dan één jaar.

Datum
Achter het veld ‘Datum’ staat een keuzelijst waarin u kunt aangeven dat u de insolventies van vandaag of van de laatste week wilt zien. Wanneer u uit de lijst kiest voor ‘na’, verschijnt er een veld achter de keuzelijst waarin u een datum kunt invullen. De datum wordt dd-mm-jjjj geschreven. Standaard staat de keuzelijst op ‘vandaag’.

Rechtbank
Bij Rechtbank kunt u kiezen voor één specifieke rechtbank of voor alle rechtbanken tegelijk. Kruist u de checkbox aan vóór het type publicatie van uw keuze. Standaard staat het vinkje aan vóór ‘alle’.

Type publicatie
Indien gewenst kunt u uw zoekvraag aanscherpen met het zoeken op een specifiek type publicaties. Kruist u de checkbox aan vóór het type publicatie van uw keuze. Standaard staat het vinkje aan vóór ‘alle’.

2. Zoeken op publicatiekenmerk

Het publicatiekenmerk is een samengesteld nummer. Het bestaat uit een afkorting van het gerecht, het insolventienummer, het type publicatie, het volgnummer en het jaar van publicatie. Voorbeeld: ams.05.123.F.1300.1.05.

3. Zoeken op insolventienummer en rechtbank

Iedere insolventie heeft een eigen insolventienummer waaronder in het register gezocht kan worden. Een insolventienummer ziet er als volgt uit: R01/234 of F04/135. Omdat een specifiek insolventienummer bij meerdere instanties voor kan komen, kunt in de keuzelijst een rechtbank selecteren om het aantal resultaten te beperken. U kunt zowel hoofdletters of kleine letters gebruiken .

 zoeken op natuurlijk persoon

U kunt hier zoeken door één of meer zoekcriteria in te vullen. Voor een optimaal zoekresultaat raden wij u aan de info-tekst achter het veld ‘Achternaam’ (zie hieronder) te raadplegen.

NB: anders dan op de publieke versie van het Centraal Insolventieregister bent u niet verplicht meer dan één zoekveld in te vullen. Tevens is het hier toegestaan de jokertekens ‘?” en ‘*’te gebruiken.

Voorvoegsel en achternaam

Alhoewel wij ons uiterste best om te zorgen voor correcte registratie van persoonsgegevens in het Centraal InsolventieRegister, is deze registratie helaas niet altijd consequent.
Wij raden u daarom aan om de hieronder geschetste zoekopties te gebruiken om een zo nauwkeurig mogelijk zoekresultaat te verkrijgen.

Houd daarbij rekening met het volgende.

- De zoekmachine maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters;
- U kunt de jokertekens ‘?’ en ‘*’ gebruiken. Een '?' staat voor een enkel teken, '*' voor meerdere tekens;
- Het is niet vereist dat ‘diakritische tekens’ als zodanig worden ingevuld. 'é' kan worden ingevoerd als 'e', 'ç' als 'c', 'ï' als 'i'). Wanneer u dus ‘Mohlmann’ opgeeft als achternaam, zult u ook ‘Möhlmann’ vinden.
- Een verschil van één letter is toegestaan. Met ‘Jansen’ zal dus ook ‘Janzen’ en ‘Jantsen’ worden gevonden.

1. Zoek allereerst door een normale plaatsing van de zoektermen: plaats het voorvoegsel voluit in het veld Voorvoegsel. Bijvoorbeeld 'van de', 'op den'. Maak dus geen gebruik van afkortingen (niet: 'vd', 'v.d.', 'v/d'). Is er geen voorvoegsel, laat dit veld dan leeg.
Plaats Plaats de volledige achternaam in het veld Achternaam. Indien de gezochte persoon tevens de naam van de partner gebruikt, probeer dan eerst de daarvoor gebruikelijke schrijfwijze. Bijvoorbeeld: ‘Jansen-Smits’.

Indien dit geen resultaat oplevert dan kunt u de volgende varianten proberen, eventueel in combinatie:

2. Plaats het voorvoegsel niet in het veld Voorvoegsel, maar voor de achternaam in het veld Achternaam. Voorbeeld: plaats ‘de Boer’ in Achternaam.
3. Plaats bij voorvoegsels die niet van Nederlandse oorsprong zijn, tevens een afbreekstreepje tussen het voorvoegsel en de achternaam – in het veld Achternaam. Probeer dus niet alleen ‘El Haddaoui’ in het veld Achternaam, maar ook ‘El-Haddaoui’.
4. Vul het voorvoegsel helemaal niet in, noch in het veld Voorvoegsel, noch in het veld Achternaam.
5. Laat de geboortenaam weg, en zoek alleen op de naam van de partner. Dus zoek voor iemand die ‘Jansen-Smits’ heet, alleen op ‘Jansen’. Houd er daarbij rekening mee dat het in Nederland is toegestaan om de naam van de partner en de geboortenaam ook in omgekeerde volgorde te gebruiken. Daarom zou in dit voorbeeld ook ‘Smits’ geprobeerd moeten worden.

Geboortedatum
De geboortedatum dient te worden ingevoerd als dd-mm-jjjj. U kunt ook gebruik maken van de kalender.

Postcode
U kunt voor het invullen van de postcode zowel hoofdletters als kleine letters gebruiken. Het maakt niet uit of u wel of geen spatie gebruikt. Zoekt u op een buitenlandse postcode, dan vult u de (eerste) vier cijfers in van de postcode en als letters BE voor een postcode uit België, DU voor een postcode uit Duitsland e.v.

Huisnummer
De huisnummertoevoeging kunt u achterwege laten. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt naar een adres met het huisnummer ‘16A bis’ kunt u wat betreft het huisnummer volstaan met ‘16’.

zoeken op rechtspersoon/handelsnaam

De volgende zoekcombinaties zijn mogelijk, wanneer u wilt zoeken naar een insolventie van een rechtspersoon of wilt zoeken op handelsnaam:

• naam
• nummer Kamer van Koophandel
• postcode en huisnummer (huisnummer mag ook een postbusnummer zijn)

Naam
U kunt zowel zoeken op de naam van de rechtspersoon als op de handelsnaam. U kunt zoeken op een deel van de naam door gebruik te maken van wildcards, zoals * of %. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt op comp* vindt u ook alle namen die ‘computers’ bevatten. U kunt zowel hoofdletters als kleine letters gebruiken.

Kvk-nummer
Bij het zoeken naar Kamer van Koophandel-nummer kunt u geen gebruik maken van wildcards zoals * of %. Wel kunt u volstaan met de laatste vijf cijfers van het Kamer van Koophandel-nummer.

Postcode
U kunt voor het invullen van de postcode zowel hoofdletters als kleine letters gebruiken. Het maakt niet uit of u wel of geen spatie gebruikt. Zoekt u op een buitenlandse postcode, dan vult u de (eerste) vier cijfers in van de postcode en als letters BE voor een postcode uit België, DU voor een postcode uit Duitsland e.v..

Huisnummer
De huisnummertoevoeging kunt u achterwege laten. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt naar een adres met het huisnummer ‘16A bis’ kunt u wat betreft het huisnummer volstaan met ‘16’. Het huisnummer mag ook een postbusnummer zijn.

Wanneer u uw zoekvraag correct en volledig heeft ingevuld op het zoekformulier, klikt u op de zoekknop. U komt nu automatisch op de resultaatpagina.

Om een leeg zoekscherm te krijgen klikt u op de knop 'Wissen'. Het verdient aanbeveling om vóór iedere nieuwe zoekvraag die u invult, eerst het zoekformulier te legen met behulp van deze knop. ulp van dOok bestaat er de knop ‘Opslaan zoekvraag’. Indien een zoekvraag wordt opgeslagen staat deze bij het hernieuwd openen van het CIR vooringevuld. Dit betekent dat als u veelvuldig zoekt via één bepaalde zoekmethode, u door het gebruik van de knop ‘Opslaan zoekvraag’ in het vervolg geen keuze meer hoeft te maken voor insolventiekenmerken, natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Resultaat
Op deze pagina worden de resultaten van uw zoekvraag getoond. De zoekopdracht wordt boven aan de pagina weergegeven alsmede het totaal aantal gevonden insolventies. De zoekmachine hanteert bij het zoeken op partijnaam het principe 'fuzzy search', daarom kunnen er ook resultaten gevonden worden die één letter verschillen van uw zoekopdracht en heeft u geen last van spelfouten. Rechtsboven in het zoekscherm kunt u zien tot welke datum de insolventiegegevens zijn bijgewerkt. De gegevens kunnen worden geprint. Met de knoppen ‘Aanpassen’ en ‘Opnieuw’ kunt u de eerder gestelde zoekvraag aanpassen of opnieuw stellen.

De volgende gegevens worden per rolhandeling in het overzicht weergegeven:

• publicatienummer
• partijnaampublicatie
• omschrijving van de meest recente publicatie van de gezochte insolventie

Deze gegevens zijn sorteerbaar met een klik op de kolomskop van uw keuze.

In de resultaatlijst ziet u steeds (uitsluitend) de meest recente publicatie van zaken die aan uw zoekcriteria voldoen. Een volledig overzicht van de publicaties ziet u op het detail-tabblad, om hier te komen klikt u op de publicatie van de insolventie waarvan u de historie wilt bekijken. rie wilt Indien er op de gestelde zoekvraag één resultaat is, wordt de resultaatlijst niet getoond maar komt men direct op de detailpagina terecht.

Detail
Op deze pagina worden de details van de insolventie getoond. Alle publicaties met betrekking tot de insolventie (mits de publicatiedatum jonger is dan 1 januari 2005) worden hier overzichtelijk getoond.

Bovenaan de pagina worden de volgende gegevens weergegeven: de naam, de geboortedatum (bij natuurlijk persoon), het woonadres c.q. vestigingsadres c.q. correspondentieadres.

Daarna wordt (indien van toepassing) de handelsnaam, het kvk-nummer, het vestigingsadres en/of het correspondentieadres getoond.entieadres getoond.

Vervolgens worden de verschillende publicaties weergegeven van de insolventie. Per publicatie wordt de publicatiedatum, het publicatiekenmerk en de omschrijving van de publicatie weergegeven. Let op: Het kan zijn dat u niet alle eerdere publicaties vindt van de insolventie omdat de historie van het register start per 1 januari 2005.

De meest recente curator of bewindvoerder wordt getoond met adres en telefoonnummer. Ook de rechter-commissaris wordt weergegeven en het insolventienummer van de insolventie.

Indien er meer resultaten op de resultaatlijst weergegeven waren, kunt u via de links ‘vorige’ en ‘volgende’, rechtsboven in het scherm, navigeren tussen de resultaten.

De detailpagina kan geprint worden, gebruik hiervoor de print-button.

Indien er voor de insolventie digitaal insolventieverslagen zijn ingediend door de curator, zijn die onder de insolventiegegevens te raadplegen. De inhoud van de insolventieverslagen is identiek aan het papieren exemplaar dat aan de rechtbank is toegezonden.

Door op de naam van het insolventieverslag te klikken kunt u het verslag inzien en opslaan. Het verslag is van het formaat PDF, u kunt het bekijken als u in het bezit bent van een PDF-reader